Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Rejsepulje

Rejse i ind- og udland for forskere i Region Syddanmark


Fra 2016 er beslutningskompetencen for rejsepuljen decentraliseret fra Forskningsstrategirådet til den enkelte forskningsleder og forskningskoordinator. Denne vejledning er derfor rette til både medarbejdere og deres forskningsleder/-koordinator.
 

Formålet med decentralisering af beslutningskompetencen er at sikre en mere smidig sagsbehandling ved rejser i forbindelse med egen forskning. Kriterierne er uændrede.
 

Medarbejdere, primært i forskerstillinger, som har tilknytning til Psykiatrien i Region Syddanmark, kan søge om hel eller delvis dækning fra rejsepuljen til udgifterne til rejser og deltagelse i kongresser, kurser mv., når de opfylder tildelingskriterierne.
 

Det anbefales, at ansøgningen er bevilget inden rejsen gennemføres, men det er også i begrænset omfang muligt at søge bagudrettet om rejsepuljemidler inden for indeværende år.
 

  • Ansøgningsskema kan hentes her.
     

Ansøgningen sendes til den lokale forskningsleder eller forskningskoordinator.

  • En oversigt over forskningskoordinatorer findes her.
     

Bevillinger vedr. forskningslederen eller forskningskoordinatoren skal godkendes af Administrationen. Ansøgningen sendes til Administrationen (forskning-okonomi@rsyd.dk).

Bilag til ansøgning


Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen:


• Program for arrangementet
• Abstract af tilmeldt poster/foredrag (for kongresser og symposier)
• Meddelelse fra arrangørerne om optagelse på kursus (gælder kurser)
• Invitation som foredragsholder, accept fra arrangørerne af abstract (disse kan dog eftersendes)
• Argumenter for relevansen af opholdet/kurset (gælder alle ansøgninger)


Tildelingskriterier


Rejsepuljen har mulighed for at yde støtte til deltagelse i:


Rejser


• Videnskabelige kongresser og symposier indenfor ansøgerens forskningsområde og med dokumenteret aktiv deltagelse med foredrag eller poster. Ansøger skal være den, der præsenterer arbejdet (dvs. foredragsholder eller præsenterende forfatter på poster).
• Rejser med tilknytning til definerede og veldokumenterede forskningsprojekter, f.eks. i forbindelse med deltagelse i netværksdannende forskemøder. (Ansøgningen vedlægges dokumentation og beskrivelse af formål og indhold (1 A4-side)).
 

Kurser


• Kurser inden for ansøgerens forskningsområde.


Ansøgere prioriteres i rækkefølgen:
• Ph.d.-studerende
• Kliniske assistenter med mere end 1 års ansættelse
• Forskningsassistenter med mere end 1 års ansættelse
• Andre


For at få støtte skal du være ansat i Psykiatrien i Region Syddanmark eller være tilknyttet et forskningsprojekt med basis i Psykiatrien i Region Syddanmark.
 

Hver ansøger kan maksimalt få et tilskud på i alt kr. 18.000 om året til rejser og kurser. Det er muligt at opnå støtte til flere rejser eller kurser pr. år inden for maksimumsbeløbet.
 

Tilskud til rejser og kurser ydes efter følgende regler:
• fuld rejsegodtgørelse (normalt den billigste, rimelige rejseform)
• fuldt kongres- eller kursusgebyr
• støtte til opholdsudgifter se venligst Tjenesterejser, befordringsgodtgørelse og repræsentation
• Kun ansøgninger, hvor det totalt ansøgte beløb overstiger kr. 2000, vil blive behandlet.
 

Billigste befordringsmidler skal i videst mulige omfang benyttes til rejser, der godtgøres af det offentlige. Det er ikke afgørende, om tog eller fly anvendes. Benyttelse af andet befordringsmiddel, herunder benyttelse af eget befordringsmiddel, er tilladt, når særlige forhold taler derfor.
 

Foregår flere møder i forlængelse af hinanden, skal der indsendes særskilte ansøgninger.
 

Ansøgninger med ufuldstændige bilag vil normalt ikke blive behandlet af forskningslederen.
 

Når forskningslederen eller -koordinatoren træffer beslutning om rejse og sender svaret til den pågældende forsker, skal Administrationen (forskning-okonomi@rsyd.dk) sættes cc på mailen. Dermed kan Administrationen registrere det løbende forbrug i forhold til budgetopfølgning mv og være orienteret om kommende regninger.
 

Brug af en rejsearrangør letter forskeren i forhold til bestilling og de efterfølgende administrative processer. Rejsearrangøren kan stå for hele bestillingen og sender fakturaen direkte til den konto, der skal betale udgiften.
 

Bestilling af rejser og hotelophold kan ske gennem rejsearrangøren Via Egencia (tlf. 70 70 81 25). Det gælder både for rejser i ind- og udland. Til forskningsrelaterede rejser, som er godkendt af forskningsleder eller –koordinator, kan EAN 5798-0025-70571 anvendes. Administrationens kundenummer er 49103.

Rejser til Danmark for udenlandske forskere (samarbejdspartnere)


Den enkelte forskningsleder/-koordinator kan årligt disponere over en ramme på 18.000 kr. til finansiering af udenlandske forskeres rejse til Danmark (t/r) og ophold. Forskningslederne for de to universitetsfunktioner og Den fokuserede Forskningsenhed kan disponere over en årlig ramme på 36.000 kr. til formålet.
 

Kriterierne for brug af denne ramme er samarbejde i forhold til en forskningsenhed eller en gruppe af forskere med tilknytning til konkrete forskningsprojekter. Det er kun i begrænset omfang muligt at bruge denne pulje til samarbejde mellem en udenlandsk forsker og én enkelt forsker i Danmark.
 

Ved besluttet forbrug af midler fra denne ramme orienteres Administrationen på mail (forskning-okonomi@rsyd.dk).

Hvordan udbetales midlerne?
Du får refunderet de afholdte udgifter ved at udfylde og sende en afregningsblanket til Administrationen på forskning-okonomi@rsyd.dk.
 

Sammen med blanketten skal der vedlægges dokumentation for samtlige udgifter, og det skal fremgå at betaling er gennemført.

 

 

 


Siden er sidst opdateret 4-10-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt