Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilPressemeddelelserpilMarts 2015pilSport, indflydelse og bevidsthed om kultur forebygger tvang i Psykiatrien i Region Syddanmark

Sport, indflydelse og bevidsthed om kultur forebygger tvang i Psykiatrien i Region Syddanmark

Fysiske aktiviteter, patientinddragelse, nye arbejdsgange og kulturvaner er med til at bringe tvangen ned i Psykiatrien i Region Syddanmark. Resultatet af et nationalt satspuljeprojekt viser, at det går støt nedad med tvangen, men også at der er plads til forbedringer.   

Borddækning og fællesspisning i gårdhaven. Samtaler og gåture i skoven, isterninger, sansestimuli og fysisk aktivitet. Der er mange ting, man kan gøre på en psykiatrisk afdeling for at forebygge tvang mod patienterne. Det handler om inddragelse i det daglige, at skabe muligheder for leg, spil og aktivitet, og så handler det om at kende den enkelte patient – at opfange signaler og kunne aflæse, hvornår en konflikt fx er undervejs.

I en rapport, der er lavet i forbindelse med afslutningen af satspuljeprojektet ”Nedbringelse af tvang i psykiatrien” fremgår det, hvilke initiativer, der er indført på 8 afsnit i Psykiatrien i Region Syddanmark, samt hvordan det tilsyneladende har påvirket tvangstallene.     

Satspuljeprojektet var et nationalt projekt, hvor blandt andet brugen af fysiske aktiviteter skulle være med til at forebygge tvang.

Mindre tvang på afdelingerne
På nogle afdelinger er tvangen gået ned med 50 procent. Det er fx tilfældet hos voksenpsykiatrien i Esbjerg, hvor nye rammer blandt andet har gjort nye arbejdsgange muligt – fx ved at have flere åbne døre mellem de forskellige afsnit - og hvor fysiske aktiviteter nu er mere oplagt og tilgængelige i den nye sportshal. I Vejle er tvangen også halveret, og her er der, som på mange af de andre afdelinger, arbejdet en del med inddragelse af patienter i form af eftersamtaler, såkaldte forhåndstilkendegivelser, hvor patienten selv fortæller, hvad der virker negativt/positivt. Der er implementeret daglige risikoadfærdsscreening (BVC), hvor medarbejderne flere gange dagligt vurderer, om der er risiko for voldsom adfærd hos patienterne. Screeningen bruges til at undgå tvang. Og endelig er samarbejdet med kommunerne intensiveret.

I forhold til projektets målsætning ses en samlet syddansk reduktion i brugen af bæltefikseringer fra 2012-2014 på 20 % for de deltagende afdelinger.

Derudover ses en stigning på 14 % i forhold til antallet af beroligende medicin samt langt færre patienter bliver personligt skærmet end i 2012. Antallet af fastholdelser er steget med 40 %. I Odense adskiller afdelingen sig markant fra de andre, hvilket der findes flere forklaringer på:

Udfordringer i Odense

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense har i løbet af 2014 tvangsbehandlet markant flere patienter end normalt. For eksempel er brugen af bæltefiksering steget fra 35 i 2012 til 153 tilfælde i 2014. Fastholdelse er steget fra 35 i 2012 til 132 forekomster i 2014, og beroligende medicin givet med brug af tvang er steget fra 19 til 132.

Forklaringen er, at afdelingen i perioden har fået flere patienter og blevet omstillet til også at behandle en ny målgruppe. I september 2013 blev afdelingen udvidet fra 8 til 22 senge og samtidig blev målgruppen af unge udvidet fra 17 år til og med 19 år – en gruppe af unge, der tidligere hørte under voksenpsykiatrien. Det har været en omstillingsperiode, hvor afdelingen ikke har kunnet fastholde de planlagte, faste aktiviteter på afdelingen.

Få personer udsættes ofte for tvang
Rapporten viser, at det er de samme få personer, der gentagne gange er blevet bæltefikseret. Det gælder på alle afdelinger, at disse få patienter fylder meget i statistikken, og at de udgør en udfordring for medarbejderne på afdelingerne. Som eksempel står alene 6 patienter for 80 procent af fikseringerne i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense. (153 fikseringer i 2014). En enkelt patient har i 2014 været bæltefikseret 43 gange. Samlet viser rapporten fra Odense- afdelingen, at 59 procent af bæltefikseringerne sker i forhold til patienter over 18 år.

Samlet set er de helt korte bæltefikseringer reduceret i Region Syddanmark, mens de længste bæltefikseringer (mere end 49 timer) er steget fra 14% i 2012 til 21 % i 2014.

Målrettet plan på forebyggelse
Regeringen og Danske Regioner har fra 1. januar 2015 indgået en partnerskabsaftale om at halvere brugen af bæltefikseringer samt reducere al tvang inden 2020 og alle afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmark har lavet tilsvarende lokale aftaler med sygehuset.

- Erfaringerne fra satspuljeprojektet skal vi bygge videre på. Afdelingerne har allerede nu en viden og fornemmelse af årsag og virkning og ved, hvad der skal til for at nedbringe tvangen. Vi skal i vidst mulig omfang undgå tvang og søge at forebygge, hvor vi kan. Nogle gange er det få, men målrettede indsatsområder, der skal til. Med de nye partnerskabsaftaler har afdelingerne fået en klar og målrettet plan, så vi er godt på vej, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Afdelingerne vil fremadrettet blandt andet forebygge brug af tvang via analyse af de forløb, hvor patienter oftest har været udsat for tvangsbehandling. Desuden skal flere aktiviteter på afdelingen, fokus på eftersamtaler, øget samarbejde med patienter, pårørende og kommunerne, kompetenceudvikling og uddannelse af personale være med til at sikre, at Psykiatrien i Region Syddanmark når i mål med at halvere brugen af bæltefikseringer.

Fakta
I 2010 afsatte Sundhedsstyrelsen 15 mio. kr. til at nedbringe tvang i psykiatrien på 34 afsnit jævnt fordelt i hele landet. Projektet ”Nedbringelse af tvang i psykiatrien” understøttede regionernes erklærede målsætning om at nedbringe fikseringer og fastholdelser på psykiatriske sygehusafsnit med minimum 20 % i løbet af en tre-årig periode. Det har blandt andet ført til, at bæltefikseringer og tvangsepisoder med remme er faldet med henholdsvis 26 og 27 procent. Den afsluttende rapport offentliggøres 5. marts.

De 8 afsnit, der har deltaget fra Psykiatrien i Region Syddanmark er fordelt på 6 afdelinger. Det er følgende afsnit: Afsnit H4 fra Psykiatrisk Afdeling Kolding. To afsnit fra Psykiatrisk Afdeling Vejle. Afsnit P2, Psykiatrisk Afdeling Svendborg. Afsnit 41 Psykiatrisk Afdeling Augustenborg, To afsnit fra Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, samt Børne- og Ungdomspsykiatri Odense og Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg.

 Læs den syddanske rapport her.

Projektets resultater fremlægges mere detaljeret på den nationale konference ”Ned med tvang”, der holdes 9. og 10. marts på Nyborg Strand. Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Region Syddanmark, Region Midtjylland, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.Yderligere oplysninger fås hos:
  • Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 9944 4802
  • Projektleder og fysioterapeut Anne-Mette Nørregaard, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 9944 4823

Siden er sidst opdateret 5-3-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring