Dette er tekstversionen af Midler til rejser, kongresser, kurser samt rejser til Danmark for udenlandske forskere
Klik her for at komme til den grafiske version af Midler til rejser, kongresser, kurser samt rejser til Danmark for udenlandske forskere

Forside - Læs op - Sitemap


Midler til rejser, kongresser, kurser samt rejser til Danmark for udenlandske forskere


Ansøgningsskema, kriterier og informationer om støtte til rejser, videnskabelige kongresser og symposier og kurser samt mulighed for finansiering af rejser til Danmark for udenlandske forskere.

Forskerstillinger primært knyttet til Psykiatrien i Region Syddanmark

Støtte gives til:

Ansøgning og bilag

Ansøgningen sendes til din lokale forskningsleder eller forskningskoordinator.

Oversigt over lokale forskningsledere og -koordinatorer

Forskningsledere og forskningskoordinator skal søge om dækning af rejseudgifter, deltagelse i kongresser, kurser eller andet ved at sende ansøgningsskemaet psykiatrisygehusets Administration til mail forskning-okonomi@rsyd.dk

Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen:

Ansøgningsskema til støtte til rejser, kongresser og kurser vedr. forskning

Rejser og kurser

Støtte gives til kurser inden for ansøgerens forskningsområde. Hver ansøger kan maksimalt få et tilskud på i alt kr. 18.000 om året til rejser og kurser. Det er muligt at opnå støtte til flere rejser eller kurser pr. år inden for maksimumsbeløbet.

Ansøgere prioriteres i rækkefølgen:

  1. Ph.d.-studerende
  2. Kliniske assistenter med mere end 1 års ansættelse
  3. Forskningsassistenter med mere end 1 års ansættelse
  4. Andre

Tilskud til rejser og kurser ydes efter følgende regler:

Billigste befordringsmidler skal i videst mulige omfang benyttes til rejser, der godtgøres af det offentlige. Det er ikke afgørende, om tog eller fly anvendes. Benyttelse af andet befordringsmiddel, herunder benyttelse af eget befordringsmiddel, er tilladt, når særlige forhold taler derfor.

Foregår flere møder i forlængelse af hinanden, skal der indsendes særskilte ansøgninger.

Rejsearrangør Via Egencia

Brug af en rejsearrangør letter forskeren i forhold til bestilling og de efterfølgende administrative processer. Rejsearrangøren kan stå for hele bestillingen og sender fakturaen direkte til den konto, der skal betale udgiften.

Bestilling af rejser og hotelophold kan ske gennem rejsearrangøren Via Egencia på tlf. 70 70 81 25. Det gælder både for rejser i ind- og udland. Til forskningsrelaterede rejser, som er godkendt af forskningsleder eller –koordinator, kan EAN 5798-0025-70571 anvendes. Administrationens kundenummer er 49103.

Videnskabelige kongresser og symposier

Støtte ydes til videnskabelige kongresser og symposier ud fra flg. krav:
symposier indenfor ansøgerens forskningsområde og med dokumenteret aktiv deltagelse med foredrag eller poster. Ansøger skal være den, der præsenterer arbejdet, dvs. foredragsholder eller præsenterende forfatter på poster.
Rejser med tilknytning til definerede og veldokumenterede forskningsprojekter, f.eks. i forbindelse med deltagelse i netværksdannende forskemøder. Ansøgningen vedlægges dokumentation og beskrivelse af formål og indhold, maks. 1 A4-side.

Rejser til Danmark for udenlandske forskere

Kriterierne for brug af rammen til rejser til Danmark for udenlandske forskere er:

Det er kun i begrænset omfang muligt at bruge denne pulje til samarbejde mellem en udenlandsk forsker og én enkelt forsker i Danmark.

Rammens størrelse til finansiering af udenlandske forskeres rejse til Danmark (t/r) og ophold er flg.:

Administrationen orienteres om besluttet forbrug fra denne ramme på mail forskning-okonomi@rsyd.dk
Midlerne refunderes til de afholdte udgifter ved at udfylde en afregningsblanket, som vedlægges dokumentation for samtlige udgifter samt kvitteringer for betalingerne. 

Afregningsblanket til udgifter ifm. rejser til Danmark for udenlandske forskere

Send blanket og bilag pr. mail til Administrationen pr. mail til forskning-okonomi@rsyd.dk 
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk